Συναντώντας τον Άλλον

Το εκπαιδευτικό υλικό «Συναντώντας τον Άλλον» σχεδιάστηκε και συγγράφηκε τη σχολική χρονιά 2017 – 2018· παράλληλα, εφαρμόστηκε από 4 ομάδες εκπαιδευτικών, από τις οποίες οι 3 αποτελούσαν καθολική παρέμβαση, είτε σε ολόκληρα σχολεία (2ο Δημοτικό σχολείο Μηχανιώνας, 6ο Δημοτικό σχολείο Καλαμαριάς,) είτε σε σχολεία μιας περιοχής (1ο, 2ο, και 3ο Δημοτικά Σχολεία Επανομής). Έπειτα από την αξιολόγηση της πρώτης χρονιάς εφαρμογής, τροποποιήθηκε και πήρε την τελική του μορφή τη σχολική χρονιά 2018 – 2019, και εφαρμόστηκε σε καθολική παρέμβαση από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου.

Ο σχεδιασμός της εφαρμογής του υλικού αφορούσε, αρχικά, μια εισαγωγική εκπαίδευση σε βασικές αρχές συντονισμού και ομάδας. Στη συνέχεια, και καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής πραγματοποιήθηκαν δεκαπενθήμερες συναντήσεις υποστήριξης/εποπτείας των εκπαιδευτικών· οι συγκεκριμένες συναντήσεις δομήθηκαν σε 2 άξονες α) προσομοίωση εργαστηρίων και β) εποπτεία / καθοδήγηση σε προβλήματα εφαρμογής.

Ο κύριος σκοπός του είναι η ανάπτυξη και προαγωγή υγιών, εποικοδομητικών σχέσεων, τόσο στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας όσο και έξω από αυτήν, στην καθημερινή ζωή.

Οι επιμέρους στόχοι του είναι:

 • να γνωριστούν καλύτερα οι μαθητές μεταξύ τους
 • να συνδεθούν ως ομάδα
 • να κατανοήσουν την έννοια και τη λειτουργία τού σχετίζεσθαι
 • να αναπτύξουν κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες που αφορούν το σχετίζεσθαι
 • να έρθουν σε επαφή με τη διαφορετικότητα του εαυτού τους και των άλλων

Δομή προγράμματος: 

 • Υλοποίηση εισαγωγικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου (2 ημερών, 11 ωρών) στους εκπαιδευτικούς, με στόχο αφενός την κατανόηση βασικών εννοιών τού προγράμματος αφετέρου την εξοικείωση με τεχνικές προσέγγισης βιωματικής μάθησης.
 • Ομάδα εποπτείας για τους εκπαιδευτικούς, που θα συντονίζεται από στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ». Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας θα είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές. H διάρκεια κάθε συνάντησης θα είναι 2 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Ο συνολικός αριθμός των εποπτικών συναντήσεων θα οριστεί με την κάθε ομάδα.
 • Παράλληλη εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές (10 δίωρες συναντήσεις).

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής μετά το τέλος του σεμιναρίου και την εφαρμογή του προγράμματος στους μαθητές.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει 10 εργαστήρια βιωματικού χαρακτήρα, με δραστηριότητες επί το πλείστον πρωτότυπες. Η δομή του διαρθρώνεται μέσα από συγκεκριμένο και στοχευμένο σκεπτικό μετάβασης από το σχετίζεσθαι με τον εαυτό στο σχετίζεσθαι με τους άλλους.

Συγκεκριμένα, οι θεματικές του ενότητες αφορούν:

 • Γνωρίζομαι με την ομάδα μου
 • Προσεγγίζοντας την έννοια του σχετίζεσθαι
 • Αναγνωρίζω το ποιος είμαι, ως όλον
 • Αποδέχομαι τον εαυτό μου, με τις αντιθέσεις του
 • Πώς γίνομαι αυτό που είμαι – επηρεάζω και επηρεάζομαι
 • Κατανοώντας τη δυναμική των σχέσεων
 • Συνειδητοποιώντας τους λειτουργικούς και δυσλειτουργικούς μου τρόπους επικοινωνίας
 • Αποδέχομαι τη διαφορετικότητα, τη δική μου και των άλλων
 • Εκπαιδεύομαι σε ένα αρμονικό σχετίζεσθαι
 • Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση και αποχαιρετώντας την ομάδα

Εκπαιδευτικό Υλικό​