ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Προγράμματα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέματα Αγωγής Υγείας 2006-7, η ΕΛΠΙΔΑ σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και την Ανατολική ΑΕ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πρόγραμμα “Οι έφηβοι λένε όχι στη βία”

Με στόχο την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα πρόληψη της βίας και ειδικότερα :

  1. τη διερεύvnσn της έvvοιαs και των μnxαvισμώv της βίαs καθώs και των μορφών έκφρασήs της,
  2. την εκπαίδεuσn σε εvαλλακτικούς τρόπους διαxείρισns και έκφρασns του θυμού,
  3. τηv εκπαίδεuσn σε τρόπους αυτοπροστασίας από βίαιες – επιθετικές συμπεριφορές,
  4. την εvίσxuσn των ικανοτήτων αvτιμετώπισns της πίεσns των ομάδων συvομnλίκωv.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 8 σχολεία της ανατολικής Θεσσαλονίκης : Γυμνάσιο Πανοράματος, Γυμνάσιο Ν.Επιβατών, 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, 3ο Πειραματικό Γυμνάσιο, 1ο ΕΕΕΚ Θέρμης και το Λύκειο Θέρμης και συμμετείχαν 18 καθηγητές και 135 μαθητές.
Επιλέχθηκαν ως άμεση ομάδα στόχου οι εκπαιδευτικοί, δεδομένου ότι μπορούν να λειτουργήσουν ωs πρόσωπα επιρροήs στη ζωή των εφήβων και ωs πολλαπλασιαστέs που εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμn και συνεχή παρέμβασn σε μεγάλοus πλnθuσμούs νέων ατόμων. Eπιλέxθnκε ωs τελική ομάδα στόχου οι μαθnτέs Δεuτεροβάθμιαs Eκπαίδεuσns, με δεδομένο την αύξnσn των περιστατικών βίαs στηv καθημερινότητα τηs σxολικήs ζωήs και τη δυσκολία χειρισμού τους από τηv εκπαιδευτική κοιvότnτα.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιελάμβανε:
Εκπαιδευτικό σεμινάριο, 12 ωρών σε καθnγnτέs Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι στη συνέχεια εφάρμοσαν το πρόγραμμα στους μαθnτέs του σχολείου τους.
Πρόγραμμα μαθητών, 16 ωρών (8 δίωρων συναντήσεων)
Εποπτικές συναντήσεις για τουs εκπαιδευτικούs – σuvτοvιστέs των ομάδων μαθητών, 15 ωρών (5 τρίωρεs σuvαvτήσειs).

Από την αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματοs φάvnκε ότι καθnγnτέs και μαθnτέs αναγνώρισαν τη σnμαvτικότητα εvασxόλnσns με ένα τέτοιο θέμα. Ειδικότερα:
  • Οι μαθητές αναγνώρισαν ότι είχαν τηv ευκαιρία να εξασκηθούν σε διαφορετικούs ρόλοus, σε πλαίσιο ελεγχόμενο και ασφαλέs, ώστε να μάθουν να αντιμετωπίζουν καλύτερα καταστάσεις της πραγματικότnταs, δοκιμάζοvταs τιs δεξιότητεs τοus. Eπίσns αποδίδοvταs κάποιο ρόλο, μπόρεσαν να «μπουν» καλύτερα στη θέσn του άλλου και να κατανοήσουν την άποψη του.
  • Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αναγνώρισαν τις προσωπικές τους στάσεις, αξίεs και συναισθήματα που σχετίζονται με τη βία, πήραν ιδέεs για το πώs μπορούν να προσεγγίζουν κοινωνικά θέματα καθώs και ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τους μαθητές των ομάδων τους. Επίσης θεώρnσαv ότι το πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία στους μαθnτέs να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους. Τόνισαν ότι ήταν πολύ βοnθnτική n διάθεσn συγκεκριμένου υλικού πάνω στο οποίο βασίστηκε και n εφαρμογή του προγράμματοs.
Η αξιολόγnσn του πιλοτικού προγράμματοs επιβεβαίωσε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και μας επέτρεψε να επεκτείνουμε τη διάρκεια του προγράμματος και την εφαρμογή παρόμοιων προγραμμάτων.