Παιχνίδια και διαδίκτυο

Το πρόγραμμα “Παιχνίδια και Διαδίκτυο : πρόληψη των κινδύνων χρήσης” δημιουργήθηκε την περίοδο 2014-15 και μπορεί να εφαρμοστεί σε μαθητές Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης. Στην πιλοτική του φάση εφαρμόστηκε από 21 εκπαιδευτικούς σε 482 μαθητές 13 σχολείων.

Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι η πρόληψη των κινδύνων χρήσης Παιχνιδιών και Διαδικτύου. Οι επιμέρους στόχοι του αφορούν την :

  • διερεύνηση των δυνατοτήτων και των κινδύνων της χρήσης των παιχνιδιών και του διαδικτύου
  • ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων που θα τους προστατεύσουν από την επιβλαβή χρήση παιχνιδιών & διαδικτύου
  • αποσαφήνιση βασικών αρχών του διαδικτύου και της χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών.

Αποτελείται από 11 δίωρες βιωματικές συναντήσεις, η εφαρμογή των οποίων στηρίζονται στο μοντέλο κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων που στοχεύει στη διαμόρφωση συμπεριφορών που προάγουν τη ψυχικοκοινωνική υγεία. Αξιοποιεί τη βιωματική μάθηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν ενεργά στην απόκτηση γνώσης, να ενισχύσουν την ικανότητα μάθησης, να γίνουν πιο υπεύθυνοι έτσι ώστε να διαμορφώσουν μια κοινή εμπειρία που δύναται να οδηγήσει σε δράσεις προς την κατεύθυνση κοινωνικών αλλαγών στο σχολικό περιβάλλον.

Δομή προγράμματος: 

  • Υλοποίηση εισαγωγικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου (2 ημερών, 11 ωρών) στους εκπαιδευτικούς, με στόχο αφενός την κατανόηση βασικών εννοιών τού προγράμματος αφετέρου την εξοικείωση με τεχνικές προσέγγισης βιωματικής μάθησης.
  • Ομάδα εποπτείας για τους εκπαιδευτικούς, που θα συντονίζεται από στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ». Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας θα είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές. H διάρκεια κάθε συνάντησης θα είναι 2 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Ο συνολικός αριθμός των εποπτικών συναντήσεων θα οριστεί με την κάθε ομάδα.
  • Παράλληλη εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές (10 δίωρες συναντήσεις).
 
 
 

Εκπαιδευτικό Υλικό​