Αξίες ζωής στην εκπαίδευση

Tο πρόγραμμα «Αξίες ζωής στην εκπαίδευση», είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης αξιών που επιδιώκει να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία για την ανάπτυξη ολόκληρου του ατόμου, αναγνωρίζοντας ότι το άτομο αποτελείται από σωματικές, νοητικές, συναισθηματικές και πνευματικές διαστάσεις.

Προσφέρει μία ποικιλία βιωματικών δραστηριοτήτων και πρακτικών μεθοδολογιών για δασκάλους και εμψυχωτές, με στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά και τους νέους να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν 12 κύριες προσωπικές κοινωνικές αξίες: ειρήνη, σεβασμό, αγάπη, υπευθυνότητα, ευτυχία, ελευθερία, συνεργασία, ειλικρίνεια, ταπεινότητα, ανεκτικότητα, απλότητα και ενότητα.

Επικεντρώνεται στο δάσκαλο ως ένα απαραίτητο πρότυπο, παρέχοντας την ευκαιρία στους μαθητές να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν τις αξίες και τις συναφείς προσωπικές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Το πρόγραμμα προσφέρει κατάρτιση (εκπαίδευση) σε εκπαιδευτικούς, ενθαρρύνοντάς τους να αποδεχθούν, να ακούσουν και να καθοδηγήσουν, και όχι να επιβάλλουν ή να ηθικολογούν. Να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον βασισμένο στις αξίες, στο οποίο μαζί με τους μαθητές τους θα μπορούν να σκεφτούν, να προβληματιστούν και να αλληλεπιδράσουν ισότιμα.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • να βοηθήσει τα άτομα να σκεφτούν και να προβληματιστούν σχετικά με διαφορετικές αξίες και τις πρακτικές συνέπειες τους, και να τις εκφράσουν σε σχέση με τον εαυτό τους, τους άλλους, την κοινότητα και τον κόσμο γενικότερα, 
  • να εμβαθύνει στην κατανόηση των κινήτρων και της ευθύνης, με στόχο οι μαθητές να κάνουν θετικές προσωπικές και κοινωνικές επιλογές,
  • να εμπνεύσει τα άτομα να επιλέξουν τις δικές τους προσωπικές, κοινωνικές, ηθικές και πνευματικές αξίες και να γνωρίζουν πρακτικές μεθόδους για την ανάπτυξη και εμβάθυνσή τους και τέλος,
  • να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς και τους εμψυχωτές να εξετάσουν την εκπαίδευση ως παροχή μιας φιλοσοφίας ζωής στους μαθητές, διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης τους.

Η εφαρμογή του προγράμματος στηρίζεται στο μοντέλο των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων το οποίο στοχεύει στη διαμόρφωση συμπεριφορών που προάγουν τη ψυχοκοκοινωνική υγεία. Αξιοποιεί τη βιωματική μάθηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν ενεργά στην απόκτηση γνώσης, να ενισχύσουν την ικανότητα μάθησης και να γίνουν πιο υπεύθυνοι, έτσι ώστε να διαμορφώσουν μια κοινή εμπειρία που δύναται να οδηγήσει σε δράσεις προς την κατεύθυνση κοινωνικών αλλαγών στο σχολικό περιβάλλον.
Η εφαρμογή του σε μαθητές προϋποθέτει την εκπαίδευση του συντονιστή-δασκάλου στο υλικό (15 ώρες) και την εποπτεία από στελέχη της ΕΛΠΙΔΑΣ σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του (20 ώρες).

Εμπειρίες από την εφαρμογή του προγράμματος

Εκπαιδευτικό Υλικό​